دربارە باهوز

باهوز یک تیم نیست بلکە یک خانوادە از کردستان است کە فقط یک هدف دارد، هدف باهوز معرفی کردن زبان و فرهنگ کردها بە کشورمان و همچنین بە جهان است ، بلە جهان ! همانگونە کە ما در حال یادگیری زبان های دیگری هستیم و در کنار آن فرهنگ آن مردم و کشور را هم فرا میگریم ، زبان کردی و فرهنگ کردی هم شایستە همچین خدمتی است ، ما با افتخار در حال ساخت یک زیرساخت برای آموزش زبان کردی و همچنین یک زیر ساخت برای آشنا کردن مردم جهان و کشورمان ایران با مردم کردستان هستیم، تیم باهوز بر این باور است کە کردی فقط مخصوص کردها نیست بلکە تمام ملت ها میتوانند کردی یاد بگیرند و زبان کردی قابل مقایسە با تمام زبان های زندە جهان است! ما داستان و افسانە های زیبایی داریم کە با هیچ فرهنگ دیگری قابل مقایسە نیست. باهوز اینجاست کە زبان کردی و فرهنگ کردی را در قرن ٢١ بە گوش و دید همگان برساند

آشنایی با اعضای تیم

تیم باهوز یک محیط صمیمی و گرم دارد اگر میخواهید به تیم باهوز کمک کنید! تنها کاری کە لازم است انجام دهید این است کە با اعضای تیم تماس بگیرید! و توانایی خود را برای باهوز شرح دهید ما بە کمک و انگیزە شما نیازمندیم حتی تشکر یک هموطن بە ما انگیزە میدهد، همچنین گوش باهوز همیشە برای شنیدن انتقاد های شما عزیزان باز است